კანცელარია

კანცელარია არის სასამართლოს ნეიტრალური ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია სასამართლოს ადმინისტრირების და მომსახურების არასამართლებრივ ასპექტებზე. კანცელარიის სამუშაო მოიცავს მომსახურების სამ ასპექტს: 

ა) სასამართლოს მხარდაჭერა, მათ შორის, სასამართლოს ზოგადი მენეჯმენტის, წარმომადგენლის, იურიდიული დახმარების, სამართალწარმოებაში დაზარალებულების მონაწილეობის და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის მხარდაჭერა, ასევე, მოწმეების მხარდაჭერის მიღება და მათთვის დაცვის უზრუნველყოფა; 

ბ) საგარეო საკითხები, საგარეო ურთიერთობების, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის, ადგილობრივი ოფისების მხარდაჭერის ჩათვლით; 

გ) მენეჯმენტი, მათ შორის, უსაფრთხოება, ბიუჯეტი, ფინანსები, ადამიანური რესურსები და ზოგადი მომსახურება. 
კანცელარიას ხელმძღვანელობს კანცლერი, რომელიც სასამართლოს მთავარი ადმინისტრაციული მოხელეა. კანცლერი აირჩევა მოსამართლეთა ხმების აბსოლუტური უმრავლესობით, ხუთი წლის ვადით, რომელიც განახლებას ექვემდებარება.